ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Účastnícky poplatok pre aktívnych a pasívnych účastníkov (150,00 €) zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka abstraktov, vydanie recenzovaného elektronického zborníka príspevkov (na USB), preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (v prvý deň prednášok), obed a účasť na spoločenskom večeri dňa 14. 5. 2020.

Účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu (300,00 €) zahŕňa vyššie spomenuté organizačné náklady (pre 1 osobu). Na druhú a každé ďalšie osoby sa vzťahuje povinnosť registrácie aktívnej alebo pasívnej účasti a zaplatenie účastníckeho poplatku (150,00 €). Každá osoba, ktorá sa zúčastní konferencie v rámci firemnej prezentácie musí vyplniť individuálne online registračný formulár. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované.

Účet:
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol (VS): 13052020
BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: Vlastné výnosy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 00397474; IČ DPH (DIČ): SK2020486699

Úhrada do 24. apríla 2020.
Potvrdenie o zaplatení vložného je potrebné predložiť pri prezentácii, vo výnimočných prípadoch je možné zaplatiť priamo na mieste pri prezentácii. Do poznámky k platbe uveďte mená účastníkov a názov organizácie. Platba účastníckeho poplatku na mieste je možná len po predchádzajúcom nahlásení do 24. apríla 2020 e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk.

Prihlasovací formulár vyplňujte on-line tu (čoskoro).