PÍSANIE ABSTRAKTOV

POKYNY PRE PRÍSPEVKY UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU ABSTRAKTOV S ISBN

1. Abstrakt v slovenskom aj v anglickom jazyku písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12, okraje horný a dolný 2,5 cm, ľavý 3 cm a pravý 2 cm, formát A4, riadkovanie 1. Maximálny rozsah 1 strana.
2. Nadpis príspevku v slovenskom jazyku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné. Nadpis príspevku v anglickom jazyku bez vynechania riadku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
3. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku.
4. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou. Pri autoroch z dvoch a viacerých pracovísk rozlíšiť autorov a pracoviská pomocou horných indexov.
5. Kľúčové slová v slovenskom (českom) a aj anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov.
6. Abstrakt v slovenskom a v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku.

Šablóny písania abstraktov do tlače zborníka:
Šablóna - abstrakt - Word 97 - 2003
Šablóna - abstrakt - Word 2016