ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Baranová Mária, doc. RNDr. PhD.
Dičáková Zuzana, RNDr. PhD.
Gabrišová Lucia, Ing.
Kováčová Katarína
Kováčová Mariana, Mgr.
Maľová Jana, MVDr., PhD.
Semjon Boris, MVDr., PhD.
Vataščinová Tatiana, MVDr.

Kontakt
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra hygieny a technológie potravín
Ústav hygieny a technológie mlieka
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika

e-mail: hygiena.alimentorum@uvlf.sk
telefón: Baranová Mária, doc., RNDr., PhD. (+421 915 984 583)