ÚČASTNÍCKY POPLATOK

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 150,- € (nie sme platcami DPH)
Účastnícky poplatok, pre aktívnych a pasívnych účastníkov 150,00 EUR, zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka, preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (len v prvý deň prednášok), obed a účasť na spoločenskom večeri dňa 16.5.2019.
Účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu (300,00 EUR) zahŕňa vyššie spomenuté organizačné náklady (pre dve osoby). Na tretiu a každé ďalšie osoby sa vzťahuje povinnosť registrácie aktívnej alebo pasívnej účasti a zaplatenie účastníckeho poplatku.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované.

Platobné údaje:
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol (VS): 12019
BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: Vlastné výnosy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 00397474
IČ DPH (DIČ): SK2020486699

Úhrada do 24. apríla 2019.

Potvrdenie o zaplatení vložného je potrebné predložiť pri prezentácii, vo výnimočných prípadoch je možné zaplatiť priamo na mieste pri prezentácii.
Do poznámky k platbe uveďte mená účastníkov a názov organizácie. Platbu účastníckeho poplatku na mieste len po nahlásení do 24. apríla 2019 emailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk.