PÍSANIE RUKOPISOV PLNÝCH TEXTOV DO ZBONÍKA

POKYNY PRE RUKOPISY PRÍSPEVKOV UVEREJNENÝCH V ZBORNÍKU (CD) S ISBN

1. Príspevky písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12; okraje 2,5 cm; formát A4; riadkovanie 1,5; strany nečíslovať.
2. Nadpis príspevku v slovenskom jazyku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
3. Nadpis príspevku v anglickom jazyku bez vynechania riadku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
4. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku.
5. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou. Pri autoroch z dvoch a viacerých pracovísk rozlíšiť autorov a pracoviská pomocou horných indexov.
6. Abstract: v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku.
7. Kľúčové slová v anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov.
8. Podnadpisy: odseku, obrázka, grafu, tabuľky; zarovnané vľavo, všetky znaky veľké, tučné.
9. Odseky: zarovnať na okraje, dodržať štruktúru typickú pre vedecké články (úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, záver).
10. Obrázky a tabuľky umiestnené v texte, s názvom nad tabuľkou, pod obrázkom.

Šablóny písania príspevkov do zborníka na CD:
Šablóna - príspevok - Word 97 - 2003
Šablóna - príspevok - Word 2016