SÚŤAŽ

Organizačný výbor konferencie Hygiena Alimentorum XLI, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín vyhlasuje 7. ročník súťaže s názvom „Súťaž o najlepší vybraný trvanlivý mäsový výrobok konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI“. Tieto pravidlá upravujú súťaž a sú jediným záväzným dokumentom pre organizovanie tejto súťaže. Tieto pravidlá môžu byť zmenené formou písomných dodatkov. Zmeny pravidiel sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu odborného garanta organizačného výboru konferencie Hygiena Alimentorum XLI.

Organizátor vyhlasuje súťaž v roku 2021 v nasledovných kategóriách trvanlivých tepelne opracovaných a neopracovaných mäsových výrobkov, do ktorých je možno výrobky prihlásiť:
1. Najlepšia Strážovská saláma konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI
2. Najlepšia saláma Nitran konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI

Prihlasovanie do súťaže prebieha v termíne od 1. 8. 2021 do 7. 11. 2021. Jeden podnikateľský subjekt môže prihlásiť do každej vyhlásenej kategórie aj viac svojich výrobkov, pričom každý výrobok musí byť prihlásený na samostatnej prihláške.

Prihlásiť sa môžete vyplnením on-line registračného formulára.

Hygiena Alimentorum 2021 Štatút súťaže