ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Účastnícky poplatok pre aktívnych a pasívnych účastníkov (150,00 €) zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka abstraktov, vydanie recenzovaného elektronického zborníka príspevkov (na USB), preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (v prvý deň prednášok), obed a účasť na spoločenskom večeri dňa 22. 11. 2021.

Účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu (300,00 €) zahŕňa vyššie spomenuté organizačné náklady (pre 1 osobu). Na druhú a každé ďalšie osoby sa vzťahuje povinnosť registrácie aktívnej alebo pasívnej účasti a zaplatenie účastníckeho poplatku (150,00 €). Každá osoba, ktorá sa zúčastní konferencie v rámci firemnej prezentácie musí vyplniť individuálne online registračný formulár. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované.

V prípade zmeny pandemickej situácie si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru. Všetci zaregistrovaní účastníci budú o takejto prípadnej zmene individuálne informovaní členmi organizačného výboru.

Účet:
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol (VS): 21112021
BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: Vlastné výnosy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 00397474; IČ DPH (DIČ): SK2020486699

Úhrada do 31. októbra 2021.
Potvrdenie o zaplatení vložného je potrebné predložiť pri prezentácii, vo výnimočných prípadoch je možné zaplatiť priamo na mieste pri prezentácii.

UPOZORNENIE: Do poznámky k platbe uveďte mená účastníkov a názov organizácie. Platba účastníckeho poplatku na mieste je možná len po predchádzajúcom nahlásení do 31. októbra 2021 e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk.

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 30. septembra 2021.

Prihlasovací formulár vyplňujte on-line na stránke: https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom poslaný do 15. novembra 2021.