ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Účastnícky poplatok pre aktívnych a pasívnych účastníkov (150,00 €) zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka abstraktov, vydanie recenzovaného elektronického zborníka príspevkov (na USB), preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (v prvý deň prednášok), obed a účasť na spoločenskom večeri dňa 19. mája 2022.

Účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu (300,00 €) zahŕňa vyššie spomenuté organizačné náklady (pre 1 osobu). Na druhú a každé ďalšie osoby sa vzťahuje povinnosť registrácie aktívnej alebo pasívnej účasti a zaplatenie účastníckeho poplatku (150,00 €). Každá osoba, ktorá sa zúčastní konferencie v rámci firemnej prezentácie musí vyplniť individuálne online registračný formulár. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované.

UPOZORNENIE
Usporiadanie konferencie bude podliehať obmedzeniam pre hromadné podujatia podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (https://korona.gov.sk/) V prípade zmeny aktuálnej pandemickej situácie si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru. Všetci zaregistrovaní účastníci budú o takejto prípadnej zmene individuálne informovaní členmi organizačného výboru.

Údaje k platbe účastníckeho poplatku
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol (VS): 121100
BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: Vlastné výnosy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Majiteľ účtu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika;
IČO: 00397474;
IČ DPH (DIČ): SK2020486699

Úhradiť účastnícky poplatok je potrebné do 2. mája 2022
Potvrdenie o zaplatení vložného je potrebné predložiť pri prezentácii.

Do poznámky k platbe uveďte priezviská účastníkov. Vo výnimočných prípadoch je možné zaplatiť priamo na mieste pri prezentácii.

Platba účastníckeho poplatku na mieste je možná len po predchádzajúcom nahlásení do  25. apríla 2022  e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 25. apríla 2022

Prihlasovací formulár vyplňujte on-line na stránke: http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom poslaný do 13. mája 2022