POKYNY PRE PRÍSPEVKY UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU ABSTRAKTOV S ISBN

1. Abstrakt v slovenskom aj v anglickom jazyku písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12, okraje horný a dolný 2,5 cm, ľavý 3 cm a pravý 2 cm, formát A4, riadkovanie 1. Maximálny rozsah 1 strana.
2. Nadpis príspevku v slovenskom jazyku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné. Nadpis príspevku v anglickom jazyku bez vynechania riadku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
3. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku.
4. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou. Pri autoroch z dvoch a viacerých pracovísk rozlíšiť autorov a pracoviská pomocou horných indexov.
5. Abstrakt v slovenskom a v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku.
6. Kľúčové slová v slovenskom (českom) a aj anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov.
7. Poďakovanie.
Zborníky recenzovaných príspevkov a abstraktov (oboch s ISBN) zahŕňajú všetky príspevky na konferencii, prednášky, aj postery.
Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2022.

ŠABLÓNY PÍSANIA ABSTRAKTOV DO TLAČE ZBORNÍKA:
Šablóna- abstrakt – Word 97 – 2003
Šablóna- abstrakt – Word 2016