POKYNY PRE RUKOPISY PRÍSPEVKOV UVEREJNENÝCH V ELEKTRONICKOM ZBORNÍKU S ISBN

1. Príspevky písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12; okraje 2,5 cm; formát A4; riadkovanie 1,5; strany nečíslovať.
2. Nadpis príspevku v slovenskom jazyku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
3. Nadpis príspevku v anglickom jazyku bez vynechania riadku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
4. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku.
5. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou. Pri autoroch z dvoch a viacerých pracovísk rozlíšiť autorov a pracoviská pomocou horných indexov.
6. Abstract: v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku.
7. Kľúčové slová v anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov.
8. Podnadpisy: odseku, obrázka, grafu, tabuľky; zarovnané vľavo, všetky znaky veľké, tučné.
9. Odseky: zarovnať na okraje, dodržať štruktúru doporučenú pre vedecké články (úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, záver, poďakovanie).
10. Obrázky a tabuľky umiestnené v texte, s názvom nad tabuľkou, pod obrázkom.
Príspevky budú recenzované a tie ktoré nebudú spĺňať uvedené pokyny budú vrátené autorovi na prepracovanie. Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov. Vybrané príspevky budú publikované vo vedeckom časopise Folia Veterinaria a v odbornom časopise Maso.

Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2022.

ŠABLÓNY PÍSANIA PRÍSPEVKOV DO ZBORNÍKA NA CD:
Šablóna- príspevok – Word 97 – 2003
Šablóna- príspevok – Word 2016