Front Page

Vitajte


Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Slovenský zväz spracovateľov mäsa
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave

Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu


HYGIENA ALIMENTORUM XLIV

Mäso a mäsové výrobky – aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční 15. – 17. mája 2024 v Hoteli Patria**** – Štrbské Pleso, Slovenská republika


Zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej bezpečnosti a kvalite mäsa a mäsových výrobkov z pohľadu produkcie, ako aj predaja uvedených komodít. V posterovej sekcii sú vítané a môžu byť prezentované aj aktuálne poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite ostatných potravinových komodít.


Odborný a medzinárodný výbor

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE

MARCINČÁK Slavomír, prof. MVDr., PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
slavomir.marcincak@uvlf.sk
+421 915 984 756

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR

BANIA Jacek, prof. Dr. hab.Fakulta veterinárnej medicíny, Wroclawská univerzita environmentálnych a biologických vied
BÍREŠ Jozef, prof. MVDr., DrSc.Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
BURSOVÁ Šárka, doc. MVDr., Ph.D.Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie, Veterinárna univerzita Brno
FAŠIANGOVÁ Katarína, Ing., PhD.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
FORRAI Eva, Ing.Slovenský zväz spracovateľov mäsa
GOLIAN Jozef, prof. Ing., Dr.Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
KRAJČOVIČ MartinSlovenská aliancia moderného obchodu
MIGDAL Wladyslaw, prof. Dr. hab.Fakulta potravinárskej technológie, Poľnohospodárska univerzita Krakov
NAGY Jozef, prof. MVDr., PhD.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
POPELKA Peter, prof. MVDr., PhD.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
TREMLOVÁ Bohuslava, prof. MVDr., Ph.D.Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie, Veterinárna univerzita Brno
ZDOLEC Nevijo, doc. MVDr., PhD.Fakulta veterinárnej medicíny, Záhrebská univerzita

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

BARTKOVSKÝ Martin, Mgr., PhD.
JEVINOVÁ Pavlína, MVDr., PhD.
KOŽÁROVÁ Ivona, doc. MVDr., PhD.
MESARČOVÁ Lýdia, MVDr., PhD.
REGECOVÁ Ivana, doc. MVDr., PhD.
REITZNEROVÁ Anna, MVDr., PhD.
SEMJON Boris, MVDr., PhD.

Spoluorganizátori

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY, TECHNOLÓGIE A ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
http://www.uvlf.sk
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
https://www.mpsr.sk
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
http://www.mpsr.sk
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
https://www.svps.sk
SLOVENSKÝ ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA
https://www.slovmaso.sk/
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE
https://ife.sk

Program


Súťaž

Organizačný výbor konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLIV (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín) vyhlasuje 10. ročník súťaže ďalej len „súťaž“) s názvom „Súťaž o najlepší potravinársky výrobok konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLIV“. Tieto pravidlá upravujú súťaž a sú jediným záväzným dokumentom pre organizovanie tejto súťaže. Tieto pravidlá môžu byť zmenené formou písomných dodatkov. Zmeny pravidiel sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu odborného garanta organizačného výboru konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLIV.

Organizátor vyhlasuje súťaž v roku 2024 v nasledovnej kategórii mäsových výrobkov, do ktorej je možno výrobky prihlásiť:
Najlepšie Spišské párky konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLIV.

Prihlasovanie do súťaže prebieha v termíne od vyhlásenia súťaže do 25. 4. 2024. Jeden podnikateľský subjekt môže prihlásiť aj viac svojich výrobkov, pričom každý výrobok musí byť prihlásený na samostatnej prihláške.

Registrácia vzoriek

+421 915 984 756
 hygiena.alimentorum@uvlf.sk


Hygiena Alimentorum 2024 Štatút súťaže


Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok pre aktívnych a pasívnych účastníkov (180,00 €) zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie recenzovaného elektronického zborníka príspevkov (na USB), preklad konferenčných materiálov, simultánne tlmočenie prednášok (len 16. mája), stravu a lístok na spoločenský večer.

Účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu (380,00 €) zahŕňa vyššie spomenuté organizačné náklady (pre 1 osobu). Na druhú a každé ďalšie osoby sa vzťahuje povinnosť registrácie aktívnej alebo pasívnej účasti k firemnej prezentácií a zaplatenie účastníckeho poplatku (180,00 €). Každá osoba, ktorá sa zúčastní konferencie v rámci firemnej prezentácie musí vyplniť individuálne online registračný formulár. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované.

Upozornenie

Usporiadanie konferencie bude podliehať obmedzeniam pre hromadné podujatia podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (https://korona.gov.sk/).

V prípade zmeny aktuálnej pandemickej situácie si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do online priestoru. Všetci zaregistrovaní účastníci budú o takejto prípadnej zmene individuálne informovaní členmi organizačného výboru.

Údaje k platbe účastníckeho poplatku

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Variabilný symbol (VS): 121100
BIC: SPSRSKBA
Názov účtu: Vlastné výnosy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Majiteľ účtu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397474

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 30. apríla 2024. Nie sme platcami DPH.

Potvrdenie o zaplatení vložného je potrebné predložiť pri prezentácii. Do poznámky k platbe uveďte priezviská účastníkov. Vo výnimočných prípadoch je možné zaplatiť priamo na mieste pri prezentácii. Platba účastníckeho poplatku na mieste je možná len po predchádzajúcom nahlásení do 30. apríla 2024 e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU prostredníctvom prihlasovacieho on-line formulára najneskôr do 16. apríla 2024.

Ochrana osobných údajov
Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom poslaný do 7. mája 2024.


Termíny

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU (on-line formulár) najneskôr do 16. apríla 2024

Príspevok (prednášku, poster)  je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2024

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom zaslaný do 7. mája 2024

Postery je potrebné zaslať vo formáte PPT alebo PDF e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 7. mája 2024

Konferencia sa uskutoční 15. – 17. mája 2024 v Hoteli Patria **** – Štrbské Pleso, Slovenská republika

V prípade otázok kontaktujte organizačný výbor konferencie


Sponzori a vystavovatelia

Generálny partner konferencie


Hlavní partneri konferencie


Mediálni partneri konferencie


Pokyny pre účastníkov

Aktívna účasť na konferencii Hygiena Alimentorum je možná formou ústnej prezentácie (prednášky) alebo formou posterového príspevku. Výstupom z konferencie bude elektronický recenzovaný zborník s ISBN, ktorý bude obsahovať príspevky aktívnych účastníkov, prednášky a posterové príspevky. Zborník bude zverejnený na USB disku a bude distribuovaný všetkým registrovaným účastníkom konferencie.

Rukopisy prednášok alebo posterových príspevkov do elektronického zborníka musia byť pripravené podľa nasledovných pokynov:

  1. Príspevky písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12; okraje 2,5 cm; formát A4; riadkovanie 1,5; strany nečíslovať.
  2. Nadpis príspevku v slovenskom jazyku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
  3. Nadpis príspevku v anglickom jazyku bez vynechania riadku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.
  4. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku.
  5. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou. Pri autoroch z dvoch a viacerých pracovísk rozlíšiť autorov a pracoviská pomocou horných indexov.
  6. Abstract: v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku.
  7. Kľúčové slová v anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov.
  8. Podnadpisy: odseku, obrázka, grafu, tabuľky; zarovnané vľavo, všetky znaky veľké, tučné.
  9. Odseky: zarovnať podľa okrajov, dodržať štruktúru odporučenú pre vedecké články (úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, záver, poďakovanie, literatúra, kontaktná adresa).
  10. Obrázky a tabuľky umiestnené v texte, s názvom nad tabuľkou, pod obrázkom.

Pre prípravu príspevku je možné použiť aj šablónu príspevku, ktorá je umiestnená na webových stránkach konferencie. Všetky príspevky budú recenzované a tie ktoré nebudú spĺňať uvedené pokyny budú vrátené autorovi na prepracovanie. Organizátori si vyhradzujú právo výberu a vrátenia príspevkov. Vybrané príspevky budú publikované vo vedeckom časopise Folia Veterinaria alebo odbornom časopise Maso. Rukopisy príspevkov je potrebné zaslať e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2024.

POŽIADAVKY NA POSTERY
Aktívni účastníci, ktorí si zvolia svoju účasť s posterovým príspevkom, okrem publikácie príspevku elektronickom zborníku zároveň prezentujú na konferencii rovnomenný príspevok vo forme posteru, na multimediálnej dotykovej obrazovke. Posterová prezentácia by mala byť pripravená v PowerPointe, musí obsahovať najmenej nadpis s menami autorov, pracovisko a kontaktnú e-mailovú adresu. Požiadavky na veľkosť posteru sú: šírka – 60 cm a výška – 80 cm. Očakáva sa, že účastníci konferencie s posterovým príspevkom budú prítomní pri multimediálnej obrazovke počas posterovej sekcie (podľa programu konferencie). Postery je potrebné zaslať vo formáte PPT alebo PDF e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 7. mája 2024.

POŽIADAVKY NA PREDNÁŠKY
Čas vyhradený pre plenárnu prednášku je 25 minút a časový rozsah pre prednášku je 15 minút v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom. Čas pre ústnu prezentáciu je striktne vyhradený na stanovený časový rozsah podľa programu. Prezentácie prednášok si prineste na USB kľúči. Člen organizačného výboru zabezpečí nahratie prezentácie a nastavenie audio vizuálnej techniky pred začatím jednotlivých blokov prednášok.

ŠABLÓNY PÍSANIA PRÍSPEVKOV DO TLAČE ZBORNÍKA:


Šablóna- príspevku – Word 97 – 2003
Šablóna- príspevku – Word 2016


Ubytovanie a strava

Ubytovanie si zabezpečuje účastník. Ubytovanie a stravovanie si hradí účastník. V Hoteli Patria**** – Štrbské Pleso si rezervujte ubytovanie pod názvom „hygiena alimentorum“.

Cena ubytovania v Hoteli Patria**** – Štrbské Pleso:
Izby Štandard:
Dvojlôžková izba Štandard (jedna osoba) – 95,00 €
Dvojlôžková izba Štandard – 110,00 €
Apartmán Komfort – 172,00 €
Izby LUX:
Dvojlôžková izba Lux (jedna osoba) – 125,00 €
Dvojlôžková izba Lux – 140,00 €
Apartmán Lux – 190,00 €
Prístelka Lux – 50,00 €
(hotel nemá jednoposteľové izby, cena, ak sa ubytuje 1 osoba v dvojposteľovej izbe)
Miestny poplatok – 3,50 €/osoba/deň nie je v cene ubytovania

Hotel Patria**** – Štrbské Pleso
+421 52 7848999
recepcia@hotelpatria.sk
https://www.hotelpatria.sk

Iné hotely:
  Hotel FIS
  Hotel Panorama resort
  Ubytovňa SHB Štrbské Pleso-Vysoké Tatry
  Hotel Crocus


Zborníky z minulých konferencií

Hygiena Alimentorum – XLIV Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií
Hygiena Alimentorum – XLIII Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií
Hygiena Alimentorum – XLIII Recenzovaný zborník abstraktov
Hygiena Alimentorum – XLII Recenzovaný zborník príspevkov
Hygiena Alimentorum – XLII Recenzovaný zborník abstraktov
Hygiena Alimentorum – XLI Recenzovaný zborník príspevkov
Hygiena Alimentorum – XLI Recenzovaný zborník abstraktov